સુપ્રભાત

Posted: મે 28, 2012 in Uncategorized

કામ શરમનો અને ખરાબ માણસની સેવા ચારિત્રયનો નાશ કરે છે.  

Advertisements

Namaskar

Posted: મે 8, 2012 in Uncategorized

Namaskar,  Mara Blog ma aapni Swagat che…

Hello world!

Posted: મે 8, 2012 in Uncategorized

Welcome to WordPress.com! This is your very first post. Click the Edit link to modify or delete it, or start a new post. If you like, use this post to tell readers why you started this blog and what you plan to do with it.

Happy blogging!